بازرگانی ئاسن

کۆمپانیاکەمان گرنگی دەدات بە بازرگانی ئاسن بە هەموو جۆرەکانیەوە شیلمان بۆڕی پلیتی ئاسن وەچەندەها جۆر ئاسنی تر بەنرخێکی ڕکابەری وە دابینکردنی بەگوێرەی چەند و چۆنی خواستی کڕیار IPE, IPEA, IPEO, IPN, HE, HEA, HEB, HEM, HL, HD, HP .

HE

دەست بنێ بەم دوگمەیە بۆ بینینی زانیاری ھەموو زانیاریەك لەسەر ئەم بابەتە
Chiwa Group

IPE

دەست بنێ بەم دوگمەیە بۆ بینینی زانیاری ھەموو زانیاریەك لەسەر ئەم بابەتە
Chiwa Group

IPN

دەست بنێ بەم دوگمەیە بۆ بینینی زانیاری ھەموو زانیاریەك لەسەر ئەم بابەتە
Chiwa Group

UPE

دەست بنێ بەم دوگمەیە بۆ بینینی زانیاری ھەموو زانیاریەك لەسەر ئەم بابەتە
Chiwa Group

UPN

دەست بنێ بەم دوگمەیە بۆ بینینی زانیاری ھەموو زانیاریەك لەسەر ئەم بابەتە
Chiwa Group

UPA

دەست بنێ بەم دوگمەیە بۆ بینینی زانیاری ھەموو زانیاریەك لەسەر ئەم بابەتە
Chiwa Group

Equal - Leg Angles

دەست بنێ بەم دوگمەیە بۆ بینینی زانیاری ھەموو زانیاریەك لەسەر ئەم بابەتە
Chiwa Group

Unequal - Leg Angles

دەست بنێ بەم دوگمەیە بۆ بینینی زانیاری ھەموو زانیاریەك لەسەر ئەم بابەتە
Chiwa Group

Flat - cold drawn

دەست بنێ بەم دوگمەیە بۆ بینینی زانیاری ھەموو زانیاریەك لەسەر ئەم بابەتە
Chiwa Group

Unequal Flange T

دەست بنێ بەم دوگمەیە بۆ بینینی زانیاری ھەموو زانیاریەك لەسەر ئەم بابەتە
Chiwa Group

Equal Flange T

دەست بنێ بەم دوگمەیە بۆ بینینی زانیاری ھەموو زانیاریەك لەسەر ئەم بابەتە
Chiwa Group

Steel Bars

دەست بنێ بەم دوگمەیە بۆ بینینی زانیاری ھەموو زانیاریەك لەسەر ئەم بابەتە
Chiwa Group

کارگەی دروستکردنی تێلى دڕك و پەرژین

کارگەیەکی کارەکانی پلێت

کارگەی دروست کردنی پەیکەری ئاسن